Algemene voorwaarden

De website wordt u aangeboden door Mondzorg Meerstad. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Mondzorg Meerstad via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website
1.1
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Mondzorg Meerstad u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.

1.2
Mondzorg Meerstad behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.

1.3
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Mondzorg Meerstad.

1.4
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Mondzorg Meerstad voor meer informatie.


Artikel 2. Gebruiksregels
2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.

2.2
Indien Mondzorg Meerstad constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Mondzorg Meerstad zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Mondzorg Meerstad zonder waarschuwing ingrijpen.

2.3
Indien naar het oordeel van Mondzorg Meerstad hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Mondzorg Meerstad of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Mondzorg Meerstad gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4
Mondzorg Meerstad is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Mondzorg Meerstad gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.5
Mondzorg Meerstad behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.


Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1
Mondzorg Meerstad onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Mondzorg Meerstad dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.

3.2
Mondzorg Meerstad mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.


Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Mondzorg Meerstad of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Mondzorg Meerstad, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.


Artikel 5. Wijzigingen voorwaarden
5.1
Mondzorg Meerstad mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

5.2
Mondzorg Meerstad zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.

5.3
Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.


Artikel 6. Overige bepalingen
6.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Mondzorg Meerstad gevestigd is.

6.3
Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

6.4
Mondzorg Meerstad is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

6.5
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend, indien deze door Mondzorg Meerstad schriftelijk zijn aanvaard.

6.6
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.